CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT

Trường Tiểu học Linh Phú xây dựng và tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày pháp

HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

          Thực hiện kế hoạch số: 30/PGDĐT, ngày 30/10/2019 của Phòng GD&ĐT Chiêm Hóa, Kế hoạch tổ chức ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2019;

          Trường Tiểu học Linh Phú xây dựng và tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2019, Thông qua các hoạt động tổ chức Ngày Pháp luật năm 2019 để tiếp tục tôn vinh Hiến pháp, pháp luật; giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội; khẳng định vị trí, vai trò, ý nghĩa của Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội, Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và học sinh; làm sâu sắc hiểu biết về nội dung, tinh thần Hiến pháp năm 2013, đảm bảo Ngày Pháp luật thực sự phát huy hiệu lực, hiệu quả trong nhà trường.

Đồng chí Đinh Văn Tuân - công chức tư pháp xã- đang tuyên truyền pháp luật
Các thầy giáo, cô giáo đang nghiên cứu các văn bản pháp luật